نــه   میر ز ا کــو چـک خــا ن  جــنـگــلــی  

کــه  نیــمــه  کــا ر ه       بــی  ســــر

نــه  مــیــر ز ا تــقـی خــا ن شــهــر ی  

کــه نــیــمــه کــا ر ه      بــی خــو ن

نــه  ر ســتـم و ا شــتـبـا ه کـمـر شـکن ا ش

ســیــنــد ر لا  هــم   نـبـو د یــم  و نـیـسـتیـم

کــه شــهســو ا ر ی  شــا یــد 

مـــنتـــظــر  نـــبـــا ش

ا ســب ســفــیــد ی د ر کــا ر نــیــســت

مــثــل بــچــه ی  آ د م

پــا بــه پــا ی  ا یــن.......... هــمــه  آ د م

پــا ی پــیــا د ه  بــیــا 

 

نوشته شده توسط رقیه کاویانی(سیما)  | لینک ثابت |